“جبران خليل جبران” در سال ۱۸۸۳، در خانواده‌ای مسیحی مارونی (منسوب به مارون قدیس) که به خلیل جبران شهرت داشتند، در “البشری”، ناحیه‌ای کوهستانی در شمال لبنان به دنیا آمد.

او در لبنان، آمریکا و فرانسه به تحصیل زبان عربی، فرانسه و نگارگری پرداخت و آثار مختلفی به زبان عربی و انگلیس منتشر کرد.